Biznes

JAK BUDŻETOWANIE FINANSOWE DZIAŁA W PRAKTYCE?

Źródło: https://www.controlling-systems.pl/

Budżetowanie finansowe dotyczy wielu działań związanych z planowaniem i zatwierdzaniem budżetu, a także kontrolowaniem jego wyników oraz rozpoznawaniem wszelkich nieprawidłowości. Polega na planowaniu i alokacji środków finansowych (zarówno przychodów jak i kosztów) na określone cele w określonych okresach czasu. Proces ten w znacznym stopniu sprzyja obiektywnej ocenie przychodów przedsiębiorstwa i kosztów ponoszonych przez firmę, dzięki czemu ułatwia bardziej świadome podejmowanie różnych decyzji w obszarze finansów i inwestycji każdego sprawnie funkcjonującego podmiotu.

Czym jest i na czym polega budżetowanie finansowe?

Budżetowanie finansowe jest ważnym elementem controllingu, którego wdrażaniem zajmujemy się w naszej firmie Controlling Systems. Proponujemy możliwość przygotowania praktycznego i uniwersalnego systemu informacji zarządczej, który pozwala na usprawnienie pracy całego przedsiębiorstwa. Działania podejmowane w tym obszarze w znacznej mierze dotyczą właśnie kontrolowania budżetu, w tym prognozowania i planowania wielu procesów na podstawie analiz różnych danych – trendów, popytu, podaży czy innych parametrów.

Możliwości wykorzystania

Budżetowanie jest bardzo istotne dla poprawnego wdrażania różnych planów strategicznych, które zawsze powinny opierać się na zweryfikowanych i obiektywnych informacjach. Proces ten pozwala nam określić kluczowe priorytety, a następnie przeprowadzić właściwe działania zgodnie z dostępnymi zasobami. Budżetowanie obejmuje też prace związane z kontrolowaniem i monitorowaniem wydatków firmy. Wyniki osiągane aktualnie przez przedsiębiorstwo zestawiamy z jego docelowymi planami, co sprzyja ocenie efektywności realizowanych działań i umożliwia identyfikację ewentualnych odchyleń od budżetu. W razie potrzeby możemy dzięki temu wprowadzić potrzebne korekty, które poprawią uzyskane rezultaty. Budżetowanie ułatwia też zarządzanie kosztami i przychodami na podstawie kompleksowych analiz rentowności, a także określanie właściwych marży.